MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Bu Sözleşme, ALICI (Tüketici)’nın, mobil cihazındaki uygulama ile işlem yaptığı halleri de kapsamak
üzere SATICI; BINARY BRICKS LTD’ye ait wribi.com elektronik ticaret internet
sitesine (“İNTERNET SİTESİ”) satın almak istediği hizmeti aşağıda belirtilen ürün/hizmetlerin
ALICI’ya satışı ve diğer hususlara ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. ALICI bu
Sözleşme’yi İNTERNET SİTESİ’nde onayladıktan sonra, sipariş verdiği hizmetin bedeli ve masrafları
seçtiği ödeme yöntemi ile tahsil olunur.

 1. AÇIKLAMALAR:
  İşbu kullanıcı şartları (“Sözleşme”) , BINARY BRICKS LTD, wribi.com uzantılı
  internet adresinde ve ( ileriye dönük web sitesi veya firma ünvan değişikliği sözleşmenin şartlarını
  etkilememektedir yapılacak ünvan değişikliği sözleşmeyi fesih hakkı vermez) ilgili sitelerin tüm alt alan
  adları) web sitelerinde faaliyet gösteren ile Müşteri ( bundan böyle “Kullanıcı” veya “Müşteri” olarak
  anılacaktır. ) arasında akdedilmiş, ve müşterinin ’wribi.com’ ye üye olmasıyla yürürlülük
  kazanmış bir sözleşmedir.
  Bu sözleşme wribi.com’ ye üye olduğunuz andan itibaren elektronik olarak kabul
  etmiş, okumuş, içeriğini tam olarak anlamış ve mutabık olduğunuz beyan edilmiş sayılacaktır.
  İş bu sözleşme, Müşteri’nin wribi.com’ ye üye olmasıyla başlar, üyeliğini yazılı
  talimatı ile sonlandırmasına kadar geçerli olur. Müşterinin üyeliğinisonlandırmasının ardından, hukuken
  oluşabilecek geçmişe dönük sorumluluklarda, üye olduğu sürece ait zaman dilimi için de sorumlu
  olduğunu ve 3. kişilere olan yükümlülükleri yüzünden oluşabilecek hukuki sorumluluğu kabul ettiğini
  beyan ve kabul eder.
  Kabul etmiş olduğunuz bu sözleşme ile, wribi.com’ nin hizmetlerine ait fiyat
  politikasını, güvenlik politikasını, hizmet politikasını istediği zaman değiştirebileceğini taahhüt etmiş
  sayılırsınız.
  2- ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
  ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme’nin ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ’nde kabulü ile
  kurulmasından ve gerek hizmet, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce İNTERNET
  SİTESİ’nin ilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları görerek ve inceleyerek
  bilgilendiğini teyiden kabul eder. – SATICI’nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri, –
  hizmetlerin’ in İNTERNET SİTESİ’nden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen
  bilgilerin sorumluluğu alıcıya aittir. – SATICI tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik,
  veri kullanımı-işleme ve ALICI’ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI’nın bu hususlarda SATICI’ya
  verdiği izinler, ALICI’nın kanuni hakları, SATICI’nın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri, –
  Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları, – Sözleşme konusu Hizmet (ler) için
  SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünler’in temel özellik-nitelikleri, vergiler
  dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzereALICI’nın SATICI’ya ödeyeceği toplam bedel), –
 • Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme’nin ifasına ilişkin bilgiler, bu
  hususlarda tarafların taahhüt-sorumlulukları, – ALICI’nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer
  mal-hizmetler, – ALICI’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve
  usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI’nın cayma hakkını kaybedeceği, – Cayma
  hakkı olan Ürünler’de, Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik
  özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde
  ALICI’nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SATICI’ya karşı sorumlu olacağı,
  SATICI’nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı
  ALICI’ya yapacağı geri ödemeden tenzil (mahsup) ile tahsil edebileceği, – Mahiyetine göre bu
  Sözleşme’de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme ALICI tarafından İNTERNET
  SİTESİ’nde onaylanarak kurulduktan sonra tüm bu bilgileri SATICI’nın da üç yıl süre ile nezdinde
  saklayabileceği. – Uyuşmazlık hallerinde ALICI’nın SATICI’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri
  ile yasal başvurularını 6502 Sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine
  ve Tüketici Mahkemeleri’ne yapabileceği.
 • ALICI, aldığı hizmete ilişkin bilgi almak ve şikayetlerini iletmek için “ +44 7831 243119 “ müşteri
  hizmetleri numarasını ücretsiz olarak arayabilir ve “ destek@wribi.com“ mail adresine yazılı
  bildirimde bulunabilir.
 • Alıcı hizmet almak için SATICININ yukarıda belirttiğimiz internet sitesine yapmış olduğu üyelik ve
  işbu sözleşme ile SATICI tarafından kendisine gelecek tüm sms ve mailleri (kampanya, biliglendime,
  sisteme yapılan girişlerde veya Satıcının uygun gördüğü durumlarda) muvafakat vardır. SATICI’ nın
  göndereceği tüm sms ve mailleri ALICI ya gönderme hakkı varıdr.
 • ALICI üyelik oluşturduğu siteden hangi hizmeti satın aldığına bakılmaksızın verilen API lerin hizmet
  süresi 2 ay dır. Daha sonra ALICI’ nın kendisinin API temin etmesi gerekmektedir. SATICININ hizmet
  verdiği dönem/sürenin başlanıgıcı itabiriyle 2 ay dan sonra API hizmeti verme zorunluluğu yoktur ALICI
  bu durumu kabul ve taahüt eder.
  Madde 3- CAYMA HAKKI
  ALICI hizmeti aldığı tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde yukarıda belirtilen SATICI ya ait mail adresine
  durumu bildirilmek kaydıyla sözleşmeden cayabilir. Sözleşmeden cayma hakkı olması SATICI
  tarafından ücret iadesi yapmasını gerektirmez. ALICI nın Üyeliğini iptal etmesi ile sözleşme konusu
  hizmet ortadan kalkacaktır. Siteye ilk kez kayıt olacak ve hiçbir makale hizmeti almamış kullanıcılar için
  iade hakkı vardır. Kullanıcının sitesine herhangi bir makale girişi olmasıyla iade hakkı ortadan kalkar.
  Kanunen şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma
  hakkı bulunmamaktadır : ALICI’nın hizmet almadan önce üyeliğini iptal etmek istemesi halinde mail
  adresi, telefon numarası iptal talebinde bulunması gerekmektedir. Bunun üzerine SATICI, ALICI’ya
  iptal işleminin gerçekleştiğine dair e-posta kanalıyla bildirim yapmaktadır. Belirtmek gerekir ki, iptal
  işlemlerinde ücret iadesi için hiçbir makale hizmeti alınmamış olması gerekmektedir.
  MADDE 4 – GÜVENLİK-GİZLİLİK, KİŞİSEL BİLGİLER, ELEKTRONİK İLETİŞİMLER VE
  FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR
  INTERNET SİTESİ’nde bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi-kullanımı ve iletişimler ile diğer
  hususlarda aşağıda cari esasları belirtilen gizlilik kuralları-politikası ve şartlar geçerlidir. 6.1.ALICI
  tarafından İNTERNET SİTESİ’nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler,
  SATICI tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları
  ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI cihazından girildiğinden ALICI
  tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin
  olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.
  ALICI’nın İNTERNET SİTESİ’ne üyeliği ve alışverişleri sırasında edinilen bilgileri SATICI, dahil
  olduğu grup şirketler ile paylaşılması halinde SATICININ tazminat alma hakkı vardır. SATICI Tüm bilgi
  ve verileri öngörecekleri süre ile kayda alınabilir, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilir, gerekli görülen
  hallerde güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir, transfer edilebilir, kullanılabilir ve sair suretlerle
  işlenebilir. Bu veriler ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili Merci ve Mahkemelere iletilebilir. ALICI
  kişisel olan-olmayan mevcut ve yeni bilgilerinin, kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile
  elektronik ticaret mevzuatına uygun biçimde yukarıdaki kapsamda kullanımına, paylaşımına, işlenmesine
  ve kendisine ticari olan-olmayan elektronik iletişimler ve diğer iletişimler yapılmasına muvafakat ve izin
  vermiştir.
  ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması
  halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok
  edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına
  itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi
  konularda SATICI’ya her zaman yukarıdaki iletişim kanallarından başvurabilir ve bilgi alabilir.
  Bu hususlardaki başvuru ve talepleri 3iş günü içerisinde SATICIYA bildirilmek zorundadır. yasal azami
  süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.
  INTERNET SİTESİ’ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve
  kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI’nın anlaşmasına göre diğer üçüncü sahıslara ait olanlar
  hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları SATICI’ya aittir.
  . SATICI yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu
  değişiklikler SATICI tarafından INTERNET SİTESİ’nden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu
  andan itibaren geçerli olur. INTERNET SİTESİ’nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait
  gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi
  neticelerinden SATICI sorumlu değildir.
  Madde 7- GENEL HÜKÜMLER
  7.1. Sözleşme konusu Hizmet, yasal 3 günlük süre aşılmamak koşulu ile ALICI’ya veya İNTERNET
  SİTESİ’nde gösterdiği adresteki üçüncü kişi/kuruluşa her türlü geri bildirim belirtilen adreslere ALICI
  tarafından bilidirimde bulunulacaktır.
  Alıcı hizmet almak için SATICININ yukarıda belirttiğimiz internet sitesine yapmış olduğu üyelik ve
  işbu sözleşme ile SATICI tarafından kendisine gelecek tüm sms ve mailleri (kampanya, biliglendime,
  sisteme yapılan girişlerde veya Satıcının uygun gördüğü durumlarda) muvafakat vardır. SATICI’ nın
  göndereceği tüm sms ve mailleri ALICI ya gönderme hakkı varıdr.
  7.2 Genel olarak ve aksi açıkca belirtilmediği sürece hizmet masrafları ALICI’ya aittir. SATICI, satış
  anında yürüttüğü ve İNTERNET SİTESİ’nde şartlarını ilan ettiği hizmete bağlı olarak söz konusu hizmet
  masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICI’ya yansıtmayabilir.
  7.4. ALICI, almış olduğu hizmeti üyeliğin başlangıcıyla beraber kontrol etmekle ve hizmetten
  kaynaklanan bir sorun gördüğünde,hizmeti kabul etmemek ve SATICI ya bildirmekle yükümlüdür. Aksi
  halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.
  7.5. ALICI’nın, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise,Hizmeti teslim almadan önce bedelini
  tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda hizmetten önce Ürün bedeli SATICI’ya tamamen
  ödenmediği hallerde SATICI’nın hizmet iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer
  tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.
  Tereddüte mahal vermemek bakımından; ALICI’nın satış bedelini, bankalardan (finansman kuruluşları
  dahil) sahip olduğu kredi kartı, taksit kart v.b. ile ödediği hallerde, bu kartların sağladığı tüm imkanlar
  doğrudan kartı veren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkanlarıdır; bu çerçevede
  gerçekleşen ve SATICI’nın bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği Ürün satışları işbu Sözleşme’nin
  tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir, peşin satıştır. SATICI’nın kanunen taksitle satış
  sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerinödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun
  tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) ilgili mevuzat çerçevesinde mevcut ve
  saklıdır. ALICI’nın temerrüdü durumunda yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda
  temerrüt faizi tatbik edilir.
  7.11. ALICI, kabulü sonrasında bildirdiği e-posta (mail) adresine gönderildiklerinden, söz konusu
  Bilgilendirmelere ve bu Sözleşme’ye, anılan maili cihazına kaydedip saklayarak her zaman ulaşabilir ve
  inceleyebilir. Öte yandan, SATICI nezdindeki sistemlerde üç yıl süre ile muhafaza edilir.
  7.12. Bu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde
  SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) delil oluşturur;
  tarafların ilgili emredici yasal düzenlemelerden bu hususta doğan hakları geçerli ve saklıdır.

© 2024 · Wribi